REGULAMIN

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży na stronie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez Andrzeja Zińczuka, który ma wyłączne prawo do prowadzenia strony, której jest Właścicielem oraz Administratorem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: e-mail andrew.zinczuk@techforarts.com

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników ze strony internetowego (zwanym dalej „Blogiem”), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu (zwanego dalej „Administratorem”).
2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Blogu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

§2
KORZYSTANIE Z BLOGA

1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Blogu jest bezpłatne.
2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.
3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.
4. Komentarze na blogu są moderowane przez Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny.
6. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
a) zawierają wulgaryzmy,
b) obrażają Administratora, komentujących lub inne osoby,
c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
d) pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
e) ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.
7. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
8. Za treść komentarzy Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarz:
a) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
b) wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
c) propagujących przemoc;
d) zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
e) zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
f) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
g) mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
h) niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
10. W przypadku zamieszczenia treści opisanych w §2 pkt. 6 i 9, Administrator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora. W skrajnych bądź powtarzających się przypadkach, CEO zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Bloga i powiadomienia go o powodach podjęcia takiej decyzji.
11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

§3
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności.

§4
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu posiada Administrator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga poprzez ogólne ich udostępnianie na portalach graficznych oraz stronach publicznych.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga i stworzone przez jego Administratora, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści. Wszystkie grafiki or treści pochodzące od autorów zewnętrznych będą oznaczone opisem źródłowym, a ich wykorzystanie nie będzie prowadzić do uzyskania korzyści majątkowych przez Administratora.
3. Wszystkie treści pochodzące ze źródeł zewnętrznych (nie będące dziełem Administratora) są wykorzystywane jedynie w celach naukowych i dydaktycznych.
4. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. będące dziełem Administratora stanowią stanowią jego własność. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§5
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dane i informacje zawarte platformie Blogu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Blogu przez jej użytkowników.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Bloga danych osobowych osób trzecich.
4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
6. Administrator zastrzega, że w przypadku Bloga dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
7. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Bloga, należy przesyłać na adres e-mail: andrew.zinczuk@techforarts.com
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Blogu.